Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

identifikační číslo: 08759006
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese greenbeast.vip

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. 1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti , se sídlem , identifikační číslo: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném , oddíl , vložka (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 2. 1.2.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 3. 1.3.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 4. 1.4.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. 2.1.  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 2. 2.2.  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském

2.

3.

účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 1. 2.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 2. 2.4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 3. 2.5.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek) či na základě svého posouzení.

 4. 2.6.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. 3.1.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 2. 3.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně

daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 1. 3.3.  Webové rozhraní obchodu nemusí obsahovat informace onákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 2. 3.4.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář vewebovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. a)  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  2. b)  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

  3. c)  informace o nákladech spojených sdodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

 1. 3.5.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které doobjednávky kupující vložil, a to i sohledem na možnost kupujícího zjišťovat aopravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 2. 3.6.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 3. 3.7.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 4. 3.8.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 5. 3.9. Smluvní je vztah uzavírán distanční způsobem ve smyslu ustanovení §  1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, kterého v důsledku prodeje produktů nedostupných pro mladistvé mezi které patří tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření apod. a elektronické cigarety (zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v platném znění) musí být ověřen věk spotřebitele validním způsobem. Dodavatel zvolil způsob ověřením prostřednictvím dopravních služeb dále jako „systém ověření věku“, které plně ručí za validaci údajů, též je spotřebitel upozorněn na webu v sekci „košík“ pod objednávanými produkty.
 6.  

CHARAKTER ZBOŽÍ A VYMEZENÍ NÁKLÁDÁNÍ S PRODUKTEM

4.1.

Prodávající na stránce uvádí specifické produkty a to konkrétně:

 1. a)  CBD & CBG produkty (CBD květy, CBD oleje, CBD hašiš, CBD moonrock, CBD vape & cartridge, CBD joint a další produkty týkající se legálního konopí)

 2. b)  Produkty obsahující kratom (Kratomové produkty, kratomový prášek, kratomové tobolky, Starter Packy, Beast Set a další produkty týkající se kratomu neboli rostliny mitragyna speciosa)

 3. c)  Booster prášek a ostatní produkty podobného typu

 4. d)  a jiné nespecifikované...

Veškeré produkty nejsou prodávany jako potraviny a toto upozornění je vyobrazeno zvýrazněnou verzí u každého produktu v jeho popisu dle regulací a doporučení SZPI, kterými se striktně řídíme. Jedná se o chemickou sloučeninu a není s ní zacházeno jako s potravinou či jinými produkty určenými pro požití. Hlavní účel produktů je zahraniční trh, tudíž produkty jsou prodávány k dalšímu zpracování či exportu do zahraničí. V České republice nejsou produkty určeny ke konzumaci, nýbrž k laboratorním a

4.2.

sběratelským účelům.

 1. 4.3.  Prodávající upozorňuje uživatele na tuto skutečnost (bod 4.2.) a všechny jím prodávané produkty jsou legální na území ČR.

 2. 4.4.  Prodávající nenabádá k užití či konzumaci a nebere zodpovědnost za jakékoliv nesprávné využití produktů a výrobků, jelikož řádně specifikuje charakter a účel/typ prodáváného produktu.

 3. 4.5.  Prodávající nakládá s produkty jako s laboratorním předmětem a proto lze dodat ke každému produktu laboratorní testy.

 4. 4.6.  Produkty, které mohou být běžně konzumovány (např. booster prášek), a tak mohou naznačovat produkt ke konzumaci jsou degradovány na chemickou sloučeninu a prodávající u každého z těchto produktů výslovně stanovuje typ a účel produktu v popisu detailu produktu, tzn. sběratelský předmět.

 5. 4.7.  Prodávající neprodává na svých stránkách žádné potraviny. Prodávající specifikuje charakter produktu na jednotlivých obalech při fyzickém obdržení produktu.

 6. 4.8.  Specifické náležitosti týkající se vymezených produktů výše: a) CBD

4.8.a.1.

b) Kratom 4.8.b.1.

4.8.b.2.

4.8.b.3.

Prodávající není pěstitelem či výrobcem. Prodávající se řídí legislativou a žádný z jeho produktů nepřesahuje 1% THC.

Prodávající není pěstitelem, pouze se jedná o přeprodej a výrobu produktů.

Kratomovétobolkyjsoustejnéhotypujakoproduktyvsekcíchohledně kratomu. Kratom je naplněn v tobolkách pro lepší uskladnění, manipulaci, ochranu před vlhkostí a světlu.

Kratomové produkty jsou směsi chemických látek balených v práškové či tobolkové variantě, které neslouží ke konzumaci.

c) Booster prášek

4.8.c.1. Jedná se o chemickou sloučeninu prodávanou jako sběratelský předmět.

5.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese, pokud existuje a je aktivně nabízena ;

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. , vedený u společnosti (dále jen „účet prodávajícího“);

bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ; bezhotovostně platební kartou;
prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

 1. 5.2.  Platební metody se mohou v čase měnit, avšak konkrétní možnosti uvidí kupující v sekci „košík“ před uzavřením kupní smlouvy.

 2. 5.3.  Společně skupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 3. 5.4.  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, nejedná-li se o podnikatelský subjekt či výše objednávky nepřesahuje 5 000 Kč, poté si prodávající vyhrazuje možnost požádat o platbu předem či obdobnou zálohouvou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde kdodatečnému potvrzení objednávky (čl. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 4. 5.5.  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dnů od uzavření kupní smlouvy.

 5. 5.6.  Vpřípadě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 6. 5.7.  Prodávající je oprávněn, zejména vpřípadě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na

6.

charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 1. 5.8.  Případné slevy zceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 2. 5.9.  Je-li to vobchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 3. 5.10.  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; vpřípadě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. 6.1.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal či jej otevřel a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce, pokud porušil jejich původní obal.

 2. 6.2.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož izboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené vpředchozí větě. Pro odstoupení odkupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu

provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího .

 1. 6.3.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, mákupující vsouladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího . Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené snavrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 2. 6.4.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, mákupující vsouladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího . Pokud budou právní náležitosti naplněny, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající

7.

od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 1. 6.5.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 2. 6.6.  V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 3. 6.7.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. 7.1.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 2. 7.2.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 3. 7.3.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 4. 7.4.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 5. 7.5.  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 6. 7.6.  Prodávající na webu ukazuje časové rozmezí doručení, jedná se pouze o generovaný odhad systém a ve určitých případech se může lišit. Případně prodávající upozorní kupujícího o nedostupnosti zboží nebo jiných komplikacích pro zákonnou možnost odstoupení od kupní smlouvy.

8.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. 8.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 2. 8.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  1. a)  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  2. b)  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  3. c)  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla- li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  4. d)  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  5. e)  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 3. 8.3.  Ustanovení uvedená v čl. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 4. 8.4.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

 5. 8.5.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 6. 8.6. Dle ustanovení § 1924 OZ: „Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatněním tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.“

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.

 1. 9.2.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 2. 9.3.  Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@greenbeast.vip. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 3. 9.4.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 4. 9.5.  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.

května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 1. 9.6.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 2. 9.7.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 3. 9.8. Kupující je povinen objednávat pouze do zemí, kde je daný vybraný produkt legální. Kupující čestně prohlašuje na své riziko, že je obeznámen se zákony země, do které zboží objednává a na vlastní odpovědnost vytvořením objednávky potvrzuje, že objednávaný produkt je v dané zemi legální.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete v právní sekci v patičce webu z jakékoliv podstránky či hlavní stránky.

11. ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ

 1. 11.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

 2. 11.2.  Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

 1. 11.3.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 2. 11.4.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

V Českém Krumlově dne 11.1.2024