Vážený zelenáči, momentálně probíhá napojení skladu na nový systém a připravení spuštění nových webových stránek, proto se předem omlouváme za možné zpoždění zásilek. Pokud by se stalo, že by Vaše zásilka byla opožděna, stačí napsat na "objednavky@greenbeast.vip" a my Vám zašleme kompenzaci na příští objednávku. Děkujeme za pochopení, team GreenBeast #NewProductsComing
Blog
Co je to HHC? 
26.07.2022 HHC
Co je to HHC? 
HHC je poslední dobou v čím dál tím větším středu pozornosti, ačkoli v České republice je tento kanabinoid ještě poměrně neznámý. HHC neboli hexahydro... číst celé
Jaký je rozdíl mezi CBD a CBG?
26.07.2022 CBD & CBG
Jaký je rozdíl mezi CBD a CBG?
Možná sis u nás všiml, že kromě CBD máme v nabídce i CBG. Neboj, nejedná se o překlep, ale o jednu velmi zajímavou látku v konopí. Pojďme se na ni pod... číst celé
Mitragyna Hirsuta versus Mitragyna speciosa - jaký je rozdíl?
26.07.2022 Kratom
Mitragyna Hirsuta versus Mitragyna speciosa - jaký je rozdíl?
Kratom se stává čím dál tím populárnější a spousta lidí hledá nějaké jeho alternativy. Nejčastějším důvodem je to, že kratom je stále ve spoustě zemí ... číst celé
Zobrazit všechny články
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

Informace

Pokud si s něčím nevíš rady 🤔 nebo Ti není něco jasné, určitě si s námi zachatuj🗣 nebo napiš nám email.

 

Soutěž na instagramu

 

Pořadatel: BEASTCREW s.r.o., IČO: 09663452, Na Skalce 415, Český Krumlov
Horní Brána, 381 01, Zapsána v obchodním rejstříku pod spisovnou značkou C30967
Doba a místo konání soutěže: Soutěž probíhá vždy na instagramových
stránkách https://www.instagram.com/greenbeast_vip/ , a to v době uvedené
pořadatelem vždy při vyhlášení každé soutěže. Přesná doba trvání soutěže je vždy
vymezena v jejím vyhlášení.
Podmínky účasti v soutěži: Účastníkem soutěží může být pouze fyzická osoba starší 18
let, která je registrována na sociální síti INSTAGRAM (www.instagram.com), má po
celou dobu soutěže aktivní svůj Instagram účet a splní stanovená pravidla soutěže s
následující výjimkou (dále jen „Soutěžící“): Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které
jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli či organizátorovi a nebo jsou k
takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.
Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb organizátora či
pořadatele.
Průběh a principy soutěží: Soutěže probíhají na instagramové
stránce https://www.instagram.com/greenbeast_vip/. Soutěžící se zapojí do soutěže o
výhru tak, že budou v rámci jednoho soutěžního kola reagovat na soutěžní instagramový
příspěvek podle konkrétního soutěžního zadání zveřejněného na počátku soutěžního
kola ve instagramovém postu pořadatele. Podstatou soutěží je přitom zpravidla zasílání
správných odpovědí na soutěžní dotazy, případně originálních odpovědi dle zadání
pořadatele. Z originálních odpovědí odborná porota ve složení za zaměstnanců
pořadatele vybírá vítězný příspěvek; v případě soutěže o správnou odpověď vítězí
taková odpověď, která je k příslušnému instagramovému postu připojena v pořadí, které
určí pořadatel. Přesnou mechaniku každé jednotlivé soutěže pořadatel popíše v
instagramovém postu vždy při vyhlášení každé jednotlivé soutěže.
Oznámení a předání výher: Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity
kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich instagramovém profilu. Výherci jsou
zároveň zveřejněni na instagramové stránkách
https://www.instagram.com/greenbeast_vip/ u příslušného soutěžního postu. Výhry jsou
zasílány přepravní společností na výhercem sdělenou adresu, a to do 30 dnů od
skončení soutěže nebo je mu výhra předána jiným způsobem na základě předchozí
dohody. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do pěti dnů od jejího sdělení
pořadatelem, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.
Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na
jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění. V případě, že je
výhrou konkrétní produkt z e-shopu pořadatele, podléhá toto zboží stejné záruční době
jako v případě zakoupení fyzickou osobou.
Pravidla soutěžních příspěvků: Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky,
které jsou dle výlučného posouzení pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné,
zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných
osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího, jehož chování či
INSTAGRAM profil odporuje pravidlům sociální sítě INSTAGRAM. V případě zjištění
tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a
případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného
pracovníka společnosti INSTAGRAM. Pořadatel upozorňuje Soutěžící, aby při

zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a
chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a
následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který
dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to
bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o
příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.
Autorská a jiná práva: Soutěžící souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli
bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek
včetně jména autora bude zveřejněn na Internetu v souvislosti se soutěží. Soutěžící též
bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli
pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. Soutěžící vždy ručí za to, že je
výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob
podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde
uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě
další potřeby užití takového díla pořadatelem nad rámec výše uvedený Soutěžící
souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí
právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude
souhlasit. Za toto užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční
odměna nebo protiplnění.
Ochrana osobních údajů: Osobní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, profilová
fotografie, u výherce poté emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování,
případně další údaje, uvolněné v rámci Instagram permission dialogu, budou zpracovány
organizátorem soutěže jako správcem a zpracovatelem, a to pro účely účasti
Soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže.
Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě
výherců po dobu, kterou stanoví příslušné obecně závazné právní předpisy, pokud
takové zpracování ukládají nebo umožňují. Organizátor má dále zájem na zařazení
výherců do své marketingové databáze pro účely zasílání reklamních sdělení. Osobní
údaje výherců v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa tak budou pro tento účel
zpracovávány i po ukončení soutěže, a to po dobu 5 let od jejího ukončení. Právním
základem pro takové zpracování je přitom oprávněný zájem organizátora; subjekt údajů
(výherce) je proti takovému zpracování oprávněn vznést námitku.
Soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:
1. právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od organizátora může získat
informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je
rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto osobní údaje případně
zpřístupněny,
2. právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných
údajů,
3. právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní
údaje Soutěžícího zpracovávány nezákonně,
4. právo na omezení zpracování osobních údajů Soutěžícího,
5. právo na přenositelnost údajů, dle kterého může Soutěžící získat osobní údaje,
které se ho týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro
sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
6. právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů Soutěžícího, případně
proti profilování,

7. právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních
údajů.
Další důležité podmínky soutěží: Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost
veškerých údajů, uvedených Soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení
nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Soutěžícím je pořadatel oprávněn
neumožnit Soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu
nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je
konečné. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné
plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv
jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou
právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí pořadatel soutěže, který také vyřizuje
případné reklamace. Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace
INSTAGRAM, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách
rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady
soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její
pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních
instagramových stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla. Tato soutěž
není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti
INSTAGRAM. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli
soutěže a nikoliv elektronické sociální síti INSTAGRAM. Všechny dotazy, komentáře
nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv Instagramu.
Účinnost: Tato Všeobecná pravidla k soutěžím na Instagramu platí od 1. 3. 2021.

Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
© Green Beast™